Przegląd sytuacji gospodarczej na wybranych rynkach kapitałowych

Ze względu na rosnącą zmienność rynków i bezpośredni wpływ tych zjawisk na portfele inwestycyjne klientów, Departament Inwestycyjny Syguła&Partnerzy przy współpracy z grupą instytucji finansowych przygotował przegląd sytuacji gospodarczej poszczególnych rynków, mających kluczowy wpływ na gospodarkę światową. Zapraszamy do lektury poniższego opracowania, które może stanowić wsparcie w podejmowaniu indywidualnych decyzji inwestycyjnych w kolejnych miesiącach.

Szanowni Państwo,

W imieniu Departamentu Inwestycyjnego Syguła&Partnerzy oddajemy w państwa ręce przegląd aktualnej sytuacji gospodarczej na świecie. Analiza uwzględnia kluczowe parametry mające wpływ na zachowania rynków kapitałowych w perspektywie najbliższego półrocza:

 • Sytuacja geopolityczna,
 • Wskaźniki makroekonomiczne [Inflacja (CPI), PKB, stopy procentowe, wskaźniki zatrudnienia, sprzedaż detaliczna],
 • Aktualne trendy,
 • Kondycja światowych gospodarek oraz indeksów giełdowych.

 • Mając na uwadze charakter przedstawianych sugestii inwestycyjnych, poniższe opracowanie zostało podzielone ze względu na dywersyfikację geograficzną, co ułatwi sprawne wprowadzenie oraz zapoznanie się z fundamentami strategii inwestycyjnej.

  Azja – rynki rozwinięte

  Rozważając sytuację gospodarczą Azji, mamy na myśli przede wszystkim Chiny. Kraj ten, na przestrzeni ostatnich lat, przeszedł drogę ogromnych zmian zarówno społecznych, jak i gospodarczych. Odnosząc się do najbardziej aktualnych wydarzeń, na przestrzeni ostatniego roku doświadczyliśmy silnej hossy na tamtejszych giełdach. Główny indeks Shanghai Composite zyskał, ponad 60%, co było spowodowane ewoluowaniem otoczenia prawnego, regulacyjnego oraz czynników politycznych.

  Po przegrzaniu rozchwytywanego dotychczas rynku nieruchomości, (na którym można upatrywać się analogii do rynku nieruchomości w USA sprzed kryzysu) oraz dzięki olbrzymim pokładom gotówki, będącym w posiadaniu zwykłych obywateli, pieniądze niejako „musiały” zostać zainwestowane w giełdę. Chiński rząd zdecydował się na umożliwienie obywatelom zakupu akcji spółek giełdowych, doprowadzając tym samym do lawinowej ilości zakładanych rachunków maklerskich. Jednocześnie brak doświadczenia wśród obywateli doprowadził do boomu giełdowego windując ceny akcji na niebotyczne poziomy, niemające odzwierciedlenia w danych fundamentalnych oraz prognozowanych trendach gospodarczych.

  Aktualnie wprowadzony został program skupywania akcji przez rządowe fundusze, co w naszej ocenie, w krótkim okresie powinno pozwolić uniknąć dramatycznych spadków. Niemniej jednak, rozpatrując przedział średnioterminowy oczekiwana jest silna korekta w opisywanym obszarze geograficznym.

  W perspektywie długookresowej wierzymy w silne podstawy chińskiej gospodarki, jednakże obecnie istnieją wyraźne przesłanki ku temu, aby uwzględnić sygnał ostrzegawczy, wymuszający zachowawcze lokowanie środków w fundusze inwestujące w Chinach. Niemniej jednak w przyszłości z pewnością powrócimy do inwestowania w gospodarki azjatyckie.

  Ameryka Północna & Południowa

  W przygotowywanych przez nas sugestiach inwestycyjnych nie bierzemy pod uwagę funduszy działających na obszarze Ameryki Południowej. Główną przyczyną jest katastrofalna sytuacja gospodarki Brazylii, mająca wymierny wpływ na inne kraje kontynentu, która wykazuje silne spowolnienie (spadek PKB) oraz alarmująco wysokie wskaźniki inflacji.

  Rozpatrując sytuację Ameryki Północnej warto skupić się na aktualnych działaniach amerykańskich władz oraz tamtejszych instytucji finansowych. Ostatnie lata przyniosły względny okres prosperity, pozwalając indeksom giełdowym na osiągnięcie poziomów sprzed kryzysu w 2008 r., a wskaźnikom makroekonomicznym, takim jak stopa bezrobocia, na powrót do bezpiecznych wartości.

  Do tej widocznej poprawy sytuacji przyczyniły się szeroko zakrojone pakiety pomocowe systematycznie zasilające gospodarkę USA. Pieniądz wynikający z pakietów stymulacyjnych pozyskiwany był z rynku przy pomocy emitowanych obligacji o znikomym oprocentowaniu (na granicy opłacalności). Niskie stopy procentowe pozwoliły obywatelom na zaciąganie tanich kredytów oraz dały dostęp rządowi do gotówki poprzez emitowane obligacje. Konsekwencją tego jest ogólnoświatowy problem zbyt dużej ilości pieniądza na rynku.

  Prognozowanym skutkiem powyższych zjawisk jest realne ryzyko znaczącego wzrostu stopy inflacji. W obliczu powyższego zagrożenia należy spodziewać się stanowczych działań antyinflacyjnych. Przykładem jest najbardziej oczekiwana, przez inwestorów na całym świecie, decyzja Amerykańskiego Banku Centralnego (FED), dotycząca podwyższenia stóp procentowych. Obserwatorzy są zgodni, iż niniejsza decyzja zapadnie jeszcze w bieżącym roku. Oczekiwanym skutkiem będzie wzrost wartości dolara na rynku walutowym, możliwe spowolnienie gospodarcze w USA (w dłuższym okresie) oraz zmienna sytuacja na rynku towarowym.

  Na szczególną uwagę zasługują również ceny złota oraz ropy naftowej wycenianych w amerykańskich dolarach. Mówiąc o ropie doświadczamy obecnie sytuacji wysokiej podaży tego surowca, spowodowanej m.in. uwolnieniem embarga względem Iranu oraz wojny politycznej mającej na celu osłabienie rosyjskiej gospodarki, co przekłada się na silną przecenę na światowych rynkach. W konsekwencji niższe ceny ropy mogą mieć pozytywny wpływ na tempo rozwoju przemysłu.

  Europa & Polska

  W obecnym otoczeniu gospodarczym Europa przedstawia się, jako stosunkowo bezpieczna przystań, pomimo problemów Grecji, państw basenu morza śródziemnego oraz niepewnej sytuacji w obliczu konfliktu na Ukrainie. Należy również wspomnieć, że powyższe parametry są już uwzględnione w indeksach giełdowych.

  Władze monetarne w Europie pod względem podejmowanych działań są kilka lat za Stanami Zjednoczonymi. Dzięki temu mamy obecnie do czynienia z dostępem do taniego pieniądza, umożliwiającego inwestycje, rozwój przemysłu oraz wzrost gospodarczy. Silna gospodarka brytyjska oraz pozostałe rozwinięte kraje Europy Zachodniej są strukturalnym motorem wzrostu Starego Kontynentu.

  Przechodząc do naszego rodzimego rynku, indeks WIG20 odrobił straty po kryzysie, mając jednocześnie dużo przestrzeni do dalszych wzrostów. Dobre dane napływające z polskich przedsiębiorstw (wzrost wskaźnika PMI odzwierciedlającego nastroje przedsiębiorstw) dają wyraźny sygnał, aby przy wyborze opcji inwestycyjnych brać pod uwagę również Warszawską Giełdę.

  Z całą pewnością istotnym czynnikiem mającym wymierny wpływ na kondycję polskiego parkietu, będzie wynik zbliżających się wyborów parlamentarnych, który przełoży się na nastroje wśród przedsiębiorców.


  Podsumowanie

  Niniejszy portfel modelowy powstał w oparciu o rozważania, których owocem są powyższe obserwacje i wnioski, z nich płynące. Obrany kierunek inwestycyjny ma za zadanie przede wszystkim uniknąć potencjalnych strat wynikających z inwestycji w ryzykowne regiony, oraz pozwolić na wygenerowanie stabilnego wzrostu wynikającego z lokowania środków w gospodarki o większym potencjale.

  Niemniej jednak, warto zaznaczyć, iż ze względu na ciągle rosnącą zmienność rynków, zachowujemy wyjątkową czujność na bieżąco analizując sytuację gospodarczą. W związku z powyższym spodziewamy się konieczności zmiany założeń inwestycyjnych w kolejnych okresach, które mogą następować częściej niż dotychczas.

  Życzymy Państwu sukcesów inwestycyjnych.
  Z poważaniem,

  Departament Inwestycyjny Syguła&PartnerzyPortfele modelowe VIII 2015

.
Generali Omniprofit / Omniprofit Premium

       Pobierz porfel modelowy w formacie .rar
       Pobierz porfel modelowy w formacie .zip

Z myślą o bezpieczeństwie Państwa inwestycji portfele modelowe zostały spakowane i zaszyfrowane. Dla Państwa wygody przygotowane zostały dwa formaty pakowania pliku (.rar, .zip), które można otworzyć przy użyciu hasła.

Hasła przesyłane są drogą mailową w dniu publikacji nowych portfeli modelowych wyłącznie do klientów Syguła&Partnerzy. W przypadku zagubienia hasła, prosimy o kontakt z naszym spedjalistą ds. administracyjnych.

.

Z myślą o bezpieczeństwie Państwa inwestycji portfele modelowe zostały spakowane i zaszyfrowane. Dla Państwa wygody przygotowane zostały dwa formaty pakowania pliku (.rar, .zip), które można otworzyć przy użyciu hasła.

Hasła przesyłane są drogą mailową w dniu publikacji nowych portfeli modelowych wyłącznie do klientów Syguła&Partnerzy. W przypadku zagubienia hasła, prosimy o kontakt z naszym spedjalistą ds. administracyjnych.

.
Noreda Strateg / Przyszłość

       Pobierz porfel modelowy w formacie .rar
       Pobierz porfel modelowy w formacie .zip
       Instrukcja obsługi konta Nordea

Z myślą o bezpieczeństwie Państwa inwestycji portfele modelowe zostały spakowane i zaszyfrowane. Dla Państwa wygody przygotowane zostały dwa formaty pakowania pliku (.rar, .zip), które można otworzyć przy użyciu hasła.

Hasła przesyłane są drogą mailową w dniu publikacji nowych portfeli modelowych wyłącznie do klientów Syguła&Partnerzy. W przypadku zagubienia hasła, prosimy o kontakt z naszym spedjalistą ds. administracyjnych.